Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020

Materiał promocyjny Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Gmina Powidz środki z PROW 2014- 2020 przeznaczyła na turystykę, budując nad Jeziorem Powidzkim pomosty. Na zdjęciu pomost w Powidzu.
Gmina Powidz środki z PROW 2014- 2020 przeznaczyła na turystykę, budując nad Jeziorem Powidzkim pomosty. Na zdjęciu pomost w Powidzu.
Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2015 roku. Od tego czasu zakończono szereg naborów wniosków, w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500 milionów złotych.

- Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim współczesny świat. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 zmierzają do tego, aby obszary wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie bieżącej wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego umożliwiając gminom inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

Inwestycje w powiatach słupeckim i wrzesińskim

Ponad 17,6 miliona złotych z PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom z powiatów słupeckiego i wrzesińskiego. 8,1 miliona złotych wykorzystano na poprawę stanu dróg lokalnych. Aż cztery inwestycje drogowe zrealizowała Gmina Pyzdry, przebudowując drogi gminne na odcinku Zamość-Dolne Grądy, w miejscowościach Walga i Zapowiednia oraz na ulicach Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach. Nowe drogi powstały w Sokolnikach, Żydowie i Borzykowie w gminie Kołaczkowo. Blisko 1,8 miliona złotych pozyskał Powiat Wrzesiński na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kołaczkowo - Łagiewki. W powiecie słupeckim trzy inwestycje drogowe wykonała Gmina Ostrowite, przebudowując drogę w miejscowościach Kosewo, Szyszłowo i Stara Olszyna. Nowe drogi powstały na terenie gminy Lądek - w Ratyniu oraz na ulicy rzecznej w Ciążeniu, jak również na odcinku Stanisławów – Łazińsk Pierwszy w gminie Zagórów. Za kwotę blisko 650 tysięcy złotych przebudowano drogę powiatową na odcinku Wólka Orchowska- Orchowo.

W powiecie wrzesińskim ponad 3 miliony złotych zostało spożytkowanych na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Gmina Września wykonała kanalizacje sanitarną z przyłączami i przebudową sieci wodociągowej w Psarach Małych, a Gmina Kołaczkowo zbudowała kanalizację sanitarną wraz z modernizacja infrastruktury wodociągowej w Borzykowie oraz doposażyła hydrofornie we Wszembórzu. W 2020 roku podpisane zostały kolejne umowy na zadania tego typu z beneficjentami z powiatów słupeckiego i wrzesińskiego. Środki z PROW 2014-2020 pozyskała Gminy Lądek, Ostrowite, Zagórów, Strzałkowo, Pyzdry, a także Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni.

Gmina i Miasto Pyzdry za kwotę pond 900 tysięcy złotych zbudowała targowisko przeznaczone przede wszystkim do sprzedaży produktów lokalnych. To jedna z 14 takich inwestycji zrealizowanych w regionie przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020.

W ramach PROW 2014-2020 gminy oraz gminne instytucje kulturalne, inwestują w ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego. Blisko 500 tysięcy złotych Gmina i Miasto Pyzdry wykorzystały na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra w Pyzdrach, który stal się historyczno- turystyczną wizytówką miejscowości. Wśród samorządów z powiatu słupeckiego Gmina Lądek pozyskała środki unijne na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK, Gmina Strzałkowo na przebudowę Wiejskiego Domu Kultury w Skarboszewie, a Gmina Powidz na budowę świetlicy wiejskiej w Anastazewie.

Ważne środki na rozwój lokalny

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych grup działania finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na obszarze całego powiatu słupeckiego funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, z kolei gminy powiatu wrzesińskiego wchodzą w skład Stowarzyszenia „ Z Nami Warto”.

Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieniądze na realizację projektów wpisujących się w poszczególne strategie trafiają do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, firm i osób fizycznych. Na terenie powiatów słupeckiego i wrzesińskiego wartość zrealizowanych projektów dofinansowanych za pośrednictwem wielkopolskich LGD to ponad 4,6 miliona złotych Przyznane fundusze umożliwiły realizację 50 przedsięwzięć, z których 14 polegało na rozpoczęciu działalności gospodarczej a 22 na rozwinięciu już istniejących przedsiębiorstw.

Pozostałe zadania zostały zrealizowane przez lokalne gminy oraz organizacje pozarządowe. Dzięki środkom przeznaczonym na wsparcie rozwoju lokalnego w ramach PROW 2014-2020 wykonano budowę miejsc rekreacji i wypoczynku przy ul. Kosińskiego w Nekli oraz w Opatówku w gminie Nekla. Przebudowano park przy obiekcie kultury w Pyzdrach oraz świetlicę wiejską w Czeszewie w gminie Miłosław. W gminie Września w miejscowości Obłaczkowo powstało boisko wielofunkcyjne w infrastrukturą towarzyszącą, a w Kołaczkowie utwardzono i zagospodarowano gminny plac. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu wykonała prace konserwatorskie i restauratorskie siedmiu witraży ornamentowych, natomiast Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach wyremontowała elewację wraz z wymianą okien z parapetami wewnętrznymi i drzwi budynku poklasztornego od strony ul. Zamkowej w Pyzdrach. Gmina Powidz postawiła na turystykę, przeznaczając pozyskane środki na budowę pomostów przy plaży nad Jeziorem Powidzkim. Nowe place zabaw pojawiły się w dwóch miejscach w Słupcy, a także na ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie, natomiast boisko do piłki nożnej powstało na stadionie miejskim w Zagórowie. Gmina Lądek zainwestowała w budowę dróg gminnych w miejscowościach Ląd i Ciążeń.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwia również dofinansowanie mniejszych inicjatyw realizowanych w formie grantów. Za pośrednictwem LGD „Unia Nadwarciańska” beneficjenci z powiatu słupeckiego pozyskali dotacje na remont świetlic wiejskich, wiejskich domów kultury, rajdy rowerowe, renowacje sakralnych miejsc zabytkowych czy warsztaty rękodzielnictwa. Z kolei grantobiorcy z LDG „Z Nami Warto” postawili na rozwój niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej oraz organizację imprez wykorzystujących dziedzictwo lokalne i propagujących aktywny styl życia.

Dodaj ogłoszenie